Estadística aplicada a les ciències de la salut: un enfocament pràctic

This language version doesn't exist

Complet

 

Lliçó naugural i col·loqui posterior: doctor Guillem Frontera, membre de la Unitat de Recerca de l'Hospital Son Espases, i expert estadístic. Farà una petita introducció als tipus d'estudis clínics i introduirà conceptes clau en epidemiologia com ara prevalença, incidència, risc, ràtio i odd.

El curs es planteja com a enfocament pràctic a l'estadística aplicada a les ciències de la salut. Es realitzaran petites introduccions teòriques als principals test estadístics (prova t de Student, U de Mann-Whitney, ANOVA d'una via, test de Wilcoxon, etc.), i posteriorment s'ensenyarà als alumnes del curs a aplicar aquests tests mitjançant diferents programes estadístics. Fonamentalment utilitzarem el programa SPSS, encara que també es realitzarà una petita introducció al maneig del programa R.

Dates i horari

Del 16 al 20 juliol de 2018. De 16 a 20 hores

Durada

25 hores: el curs consta d'un total de 20 hores presencials i 5 hores de treball autònom

Lloc

Aula d’informàtica EDAIJO02, primer pis Bloc B de l’edifici Jovellanos. Campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma

Nombre de crèdits ECTS de la UIB

1

( No s'assisgnaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau de Física)

Objectius

L'objectiu principal és que l'alumnat sàpiga reconèixer quin és el tipus de test estadístic a utilitzar per a una situació determinada, i sàpiga aplicar-lo. A més, un altre dels objectius és que, després de la superació del curs, l'alumnat pugui realitzar una revisió crítica d'un article de recerca biomèdica, i sàpiga quin tipus d'estadística s’hi descriu i aplica, a més d'iniciar-se en el maneig dels que són probablement els dos programes estadístics més utilitzats: SPSS i R.

Continguts

 Teoria 1: Tipus de variables. Estadística descriptiva. Mesures de centralització: mitjana, mediana i moda. Mesures de dispersió: desviació estàndard, recorregut interquartílic i rang. Gràfics: de sectors, barres i caixa (box-plot). Introducció a la hipòtesi nul·la i al p-valor: exemple de l'estudi de la vacuna del VIH.

Pràctica 1: Introducció a l’SPSS. Introducció de dades, exportació de base de dades, tipus de variables, estadística descriptiva i gràfics.

Teoria 2: Distribucions probabilístiques: distribució binomial; distribució normal; aproximació de la binomial per la normal; proves de normalitat.

Pràctica 2: Introducció a l’R: llegir una base de dades; gràfics.

Teoria 3: Relació entre dues variables qualitatives: khi quadrat i test de McNemar.

Pràctica 3: Proves de normalitat amb SPSS. Taules de contingència. Khi quadrat i test de McNemar.

Teoria 4: Relació entre una variable quantitativa i una altra de qualitativa: estadística paramètrica. Prova t de Student, prova t per a dades apariades; ANOVA d'una via.

Pràctica 4: SPSS: proves paramètriques.

Teoria 5: Relació entre una variable quantitativa i una altra de qualitativa: estadística no paramètrica. Test U de Mann-Whitney, test de Wilcoxon i test de Kruskal-Wallis.
Pràctica 5: SPSS: proves no paramètriques.

Teoria 6: Relació entre dues o més variables quantitatives: model de regressió lineal simple i múltiple. Coeficient de correlació de Pearson; coeficient de correlació de Spearman.

Pràctica 6: SPSS: regressió lineal simple i múltiple. 

Teoria 7: Errors de tipus 1 i tipus 2. Discussió sobre els valors p. Problemes associats a assaigs múltiples. Ajusts de Bonferroni, Holm i Hochberg.

Pràctica 7: Revisió crítica de l'estadística de diferents articles científics.

Teoria 8: Breu introducció a un tipus d'estadística més avançada: regressió logística, regressió Cox, anàlisi per components principals i anàlisi discriminant.

Metodologia

Les classes s'impartiran preferiblement en una aula d'informàtica. Cada sessió de 4 hores es dividirà en dues meitats, amb un descans. En cada meitat, hi haurà una part teòrica (40-50 minuts) en què s'explicaran determinades proves o tests estadístics, gràfics, etc., amb l'ajuda de presentacions. Posteriorment, en la sessió pràctica (40-50 minuts), s'aplicarà el que s’hagi explicat prèviament utilitzant els diferents programes estadístics.

Professorat

Dr. Fabrice Parmentier. Catedràtic de la UIB. Departament de Psicologia.
Dr. Adrián Rodríguez. Tècnic superior de suport metodològic i estadístic. Unitat de Recerca. Hospital Son Llàtzer.

Dra. Pilar Sanchis. Tècnica superior de suport metodològic i estadístic. IdISBa. Hospital Son Espases

Dra. Aina Maria Yáñez. Professora contractada doctora interina del Departament d'Infermeria i Fisioteràpia.

Preu

48 euros:

  • Alumnes de la UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.
  • Estudiants matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP: heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.
  • Desocupats de l’Estat espanyol: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de  l’inici del curs.
  • Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilat o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

Altres: 69 euros.

Destinataris

Es tracta d'un curs d'estadística general enfocat a les ciències de la salut. D'aquesta manera, està dirigit principalment, però no únicament, a l'alumnat de Medicina, Psicologia, Biologia, Química, Bioquímica, Infermeria, Odontologia i Fisioteràpia. No obstant això, també pot ser útil per als alumnes o graduats/llicenciats d'alguna de les branques de les ciències socials que desitgin adquirir coneixements bàsics i aplicats de l'estadística.

D'altra banda, també s’adreça a qualsevol persona interessada en l'estadística, i a professionals mèdics o de les ciències de la salut que desitgin adquirir un coneixement bàsic de bioestadística.

 

L'avaluació constarà de dues parts:


Part 1: teoria (50 per cent; presencial). Una prova tipus test, que es realitzarà en l'última sessió. 20 preguntes tipus test amb opció múltiple.
Part 2: pràctica (50 per cent; semipresencial). A cada alumne li lliuraran una base de dades diferent, perquè realitzi una sèrie de gràfics i tests estadístics. Els alumnes hauran de lliurar un informe (màxim 5 pàgines).
En acabar el curs, els alumnes haurien de ser capaços de saber quin tipus de prova estadística han d’utilitzar per a una situació determinada, i saber realitzar-ho amb el programa estadístic corresponent. Els tests estadístics que s'estudiaran en profunditat són: prova t de Student; prova t per a dades apariades; prova U de Mann-Whitney; test de Wilcoxon; ANOVA d'una via; test de Kruskal-Wallis. A més, es farà una petita introducció teòrica als mètodes de regressió lineal simple i múltiple; a la regressió logística i a la regressió de Cox.

Nombre d'alumnes

30

Llengua vehicular

La llengua vehicular serà el castellà. El material utilitzat en les presentacions pot estar tant en castellà com en anglès, amb l'objectiu que l'alumnat es familiaritzi amb els termes comunament utilitzats en la literatura.

El Servei d’Activitats Culturals pot anul·lar un curs si no té el nombre mínim d’alumnes requerit. Per tant, la inscripció no implica la realització d’aquest curs. Recomanem als alumnes del programa Drac i persones que vengueu de fora de l’illa, que no adquiriu el vostre bitllet d’avió fins que no confirmeu que el curs es fa.

Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80% de les classes i realitzar el treball personal que es requereixi.