Python per a científics: introducció i biblioteques bàsiques d'anàlisi de dades

This language version doesn't exist

Lista de espera

Lliçó inaugural: a càrrec d’un expert en anàlisi de dades del món de l’empresa.

Python és un dels llenguatges script més populars. A causa de la seva versatilitat i sintaxi, l’empra gran part de la comunitat científica. Ofereix funcionalitats com la ràpida creació de prototipus o la instal·lació senzilla de biblioteques —entre altres— que el fan molt pràctic en àmbits com la recerca o al món empresarial. Aquest curs s’adreça a estudiants, científics i al públic en general amb certs coneixements de programació i que vol comprendre la funcionalitat de Python i les seves biblioteques més usades en l'anàlisi de dades. El curs cobreix els aspectes bàsics del llenguatge, partint de les sentències de control fins a la gestió de diversos tipus d’estructures de dades, i l’anàlisi, la representació i l’emmagatzematge d’aquestes. 

Dates i horari

Del 9 al 13 de juliol de 2018. De 9 a 14 hores

Durada

25 hores

Lloc

Aula d’informàtica LAB07 de l’edifici Anselm Turmeda. Campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma

Nombre de crèdits ECTS de la UIB

1

( No s'assisgnaran crèdits ECTS a l'alumnat dels estudis del grau de Química, grau de Bioquímica, grau de Biologia i grau de Física)

Objectius

 • Entendre l’estructura del llenguatge i la seva filosofia de codi obert i compartit.
 • Instal·lar biblioteques i comprendre les seves funcionalitats (API).
 • Iniciar-se en l’ús de les principals biblioteques d’anàlisi de dades: Pandas, NumPy i Matplotlib.

Continguts

El curs tindrà una vessant eminentment pràctica, encara que serà indispensable l’explicació de certs continguts en forma de lliçó magistral.

 

 • Introducció al llenguatge: característiques principals i filosofia d’ús.
 • Ús d’estructures bàsiques de dades: arrays, llistes, diccionaris, fitxers...
 • Ús bàsic de biblioteques: cerca, instal·lació, API...
 • Formats més complexos: grafs i xarxes…
 • Emmagatzematge de dades: binari, text, CSV, i en bases de dades NoSQL com és MongoDB
 • Desenvolupament de petits projectes usant diferents biblioteques per tal de conèixer les possibilitats que ens ofereixen:
  • NumPy, per a anàlisis numèriques.
  • Pandas, per a anàlisis més complexes.
  • Matplotlib, per a representacions gràfiques.
  • Scipy, per a l’aplicació d’aprenentatge automàtic (machine learning).
  • Request o Selenium, per fer web scraping.
 • Descobrir les possibilitats que ens ofereixen diferents entorns de desenvolupament:
  • Spyder
  • Jupyter 

Metodologia

El curs tindrà una durada de 25 hores: 20 hores són d’activitats presencials i 5 hores es destinen a la sessió inaugural.

Aquest curs es pot oferir a les diferents seus per videoconferència.

Les sessions es divideixen en:

 • Classes teòriques amb suport de mitjans audiovisuals.
 • Classes pràctiques on els estudiants desenvoluparan els conceptes apresos mitjançant una sèrie d’exercicis proposats.
 1. S’ofereix un certificat d’assistència en els casos en què l’alumne no vulgui presentar treball i assisteixi al 80 per cent de les hores presencials.
 2. El certificat d’aprofitament s’obtindrà en cas que l’alumne presenti els treballs proposats i hagi assistit al 80 per cent de les hores presencials.
 3. El dossier de treballs serà la prova d’avaluació per sol·licitar crèdits ECTS i/o hores de formació permanent. Serà necessari que els projectes funcionin per aprovar aquesta avaluació.
 4. Cada activitat serà avaluada amb un projecte de programació. Tots els projectes tindran el mateix pes de cara a l’avaluació.

Professorat

Professor contractat doctor interí. Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. Universitat de les Illes Balears

 

 • Gabriel Moyà Alcover - gabriel.moya@uib.es
  Professor ajudant. Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica. Universitat de les Illes Balears

Professor extern

Joan Huguet Garcia. Data Science. Logitravel Group (Palma)

Preu

 48 euros:

 • Alumnes de la UIB (inclosos els de títols propis), PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.
 • Estudiants matriculats en titulacions oficials universitàries en altres universitats, estudiants de secundària i FP: heu de presentar còpia de la matrícula de l'any en curs. Els estudiants matriculats en universitats estrangeres heu d'enviar la documentació per verificar que estau matriculats en català, castellà o anglès.
 • Desocupats de l’Estat espanyol: heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de  l’inici del curs.
 • Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilat o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.

 Altres:   69 euros.

Destinataris

Persones interessades a aprendre el llenguatge Python i el seu potencial per a l’anàlisi de dades. Es recomana posseir habilitats analítiques i un nivell mitjà d’ofimàtica.

Sistema d’avaluació i pes de cada element a l’avaluació final

Hi haurà una llista d’activitats, proposades en cada sessió presencial, que hauran de superar-se. El mínim nombre d’activitats per superar el curs serà d’un 80 per cent.

Nombre d’alumnes

40

Llengua vehicular

  

El Servei d’Activitats Culturals pot anul·lar un curs si no té el nombre mínim d’alumnes requerit. Per tant, la inscripció no implica la realització d’aquest curs. Recomanem als alumnes del programa Drac i persones que vengueu de fora de l’illa, que no adquiriu el vostre bitllet d’avió fins que no confirmeu que el curs es fa.

Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80% de les classes i realitzar el treball personal que es requereixi.

Lista de espera