Cursos d'estiu 2017

Recerca documental i comunicació científica per a professionals i investigadors en Ciències Socials

This language version doesn't exist

Anul·lat

 

La localització, gestió i utilització ètica de la informació en Ciències Socials esdevé un repte per als professionals per al correcte desenvolupament de les seves tasques socioeducatives. Aquest curs, adreçat a estudiants universitaris dels darrers cursos i a professionals de l'àmbit social, pretén millorar les competències relacionades amb l'honestedat acadèmica i centrades en la recerca documental i la comunicació del coneixement. Amb aquesta finalitat es mostraran eines i recursos per a un òptim accés i utilització de la informació de forma ètica.

Destinataris

Alumnat dels darrers cursos de Grau de Pedagogia, Educació Social, Treball Social, Mestre Primària o Mestre Infantil, estudiants de doctorat o professionals de l'àmbit de les Ciències Socials

Dates

Del dilluns 10 al dia 13 de juliol de 2017

Horari

De les 17 a les 21 hores

Durada

25 hores (16 presencials i 9 treball personal)

Lloc

Mallorca: aula AV06, edifici Guillem Cifre de Colonya. Campus universitari

Menorca: aula AV06, Seu de Menorca. Can Salort (carrer Santa Rita, 11. Alaior)

Eivissa: aula AV07, Seu d'Evissa. Antic edifici de la Comandància (carrer del Calvari. Eivissa)

Crèdits

1 ECTS

2,5 de lliure configuració de la UIB

Nombre d'hores de formació permanent del professorat

16 hores

Objectius

- Dissenyar estratègies de recerca documental tot emprant eficaçment les eines i recursos electrònics disponibles (bases de dades, Servei de Biblioteca i Documentació, portals especialitzats) en l'àmbit de les Ciències Socials

- Desenvolupar habilitats i destreses per a la selecció i gestió de la informació localitzada

- Conèixer i valorar els aspectes ètics que envolten l'accés i ús de la informació dins la recerca científica

- Millorar la presentació i la comunicació del nou coneixement generat per la investigació a través dels mitjans adients

Continguts

Els objectius d'aquest curs es pretenen assolir a partir del desenvolupament dels següents continguts:

1. L'Alfabetització Informacional: definició, característiques i competències

2. La recerca d'informació: identificació de les necessitats documentals, estratègies i eines per a la localització d'informació en Ciències Socials

3. La gestió, l'avaluació i el tractament ètic de la informació en la recerca científica

4. Els aspectes ètics i socials relacionats amb l'ús de la informació

5. La utilització i la comunicació del coneixement generat per la recerca científica

Metodologia

Es duran a terme 4 sessions presencials centrades en el desenvolupament i millora de les anomenades competències informacionals. Aquestes es treballaran a partir de l'exposició dels continguts més teòrics i l'abordament d'aquests mitjançant la resolució de casos pràctics proposats pel professorat però, també, per part del propi alumnat assistent.
Els docents, de fet, realitzaran sessions teòriques de tipus magistral, però també promouran activitats participatives que fomentin la resolució de problemes a través del treball cooperatiu dins l'aula, així com activitats pràctiques aplicades als interrogants plantejats i per a la resolució dels quals es faran servir les eines i aplicacions telemàtiques disponibles i es promourà l'ús eficient de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
Igualment, l'alumnat haurà de desenvolupar una activitat pràctica de manera autònoma (treball no presencial) i per a la qual comptarà amb materials i eines de suport (lectures, vídeo-tutorials, fòrum individualitzat per a tutories) a través de l'Aula Virtual del curs. Aquesta activitat serà obligatòria per a l'obtenció del certificat d'aprofitament del curs.
De fet, el sistema d'avaluació d'aquest curs se centrarà en una avaluació contínua de les activitats desenvolupades a l'aula, a més de l'avaluació d'una activitat guiada no presencial que permetrà de valorar l'assoliment complet dels objectius marcats amb el curs.

Avaluació

El treball pràctic suposarà un 80% i la resta d'activitats desenvolupades durant les sessions presencials el 20% de la valoració total del curs. Per poder obtenir els crèdits ECTS i/o les hores de Formació Permanent del Professorat s'haurà de superar el curs amb una nota mínima de 5.

Llengua vehicular

Català i castellà.

Coordinació

Mercè Morey López i Rubén Comas Forgas

Professorat

- Mercè Morey López, Prof. Contractada Dra. Int., Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, UIB

- Olaya Álvarez García, Prof. Associada, Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, UIB

- Bartomeu Mut Amengual, Prof. Contractat Dr. Int., Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, UIB

- Pedro Mayrata Pou, PAS i Estudiant Doctorat Educació, UIB

- Rubén Comas Forgas, Prof. Contractat Dr., Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació, UIB

Preu de matrícula

 • 32 euros (abans 43 euros)
  • Alumnes UIB, PDI i PAS, personal d'investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.
  • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari. Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar còpia de la matrícula de l'any acadèmic en curs.
  • Desocupats de l'Estat Espanyol. H heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l'inici de la matrícula del curs.
  • Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l'INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l'INSS.
 • 42 euros (abans 57 euros)
  • altres persones interessades

Nombre de places

25


El Servei d'Activitats Culturals pot anul·lar un curs si no té el nombre mínim d'alumnes requerit. Per tant, la inscripció no implica la realització d'aquest curs. Recomanem als alumnes del programa Drac i persones que vengueu de fora de l'illa, que no adquiriu el vostre bitllet d'avió fins que no confirmeu que el curs es fa.

Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80% de les classes.