Cursos d'estiu 2017

Python per a científics

This language version doesn't exist

Programa

Python és el llenguatge de scripting més popular. A causa de la seva versatilitat, és emprat per gran part de la comunitat científica. Ofereix funcionalitats que són molt valorades tant camp de la recerca com al món empresarial. Aquest curs està dirigit a estudiants, científics i al públic en general que té coneixements de programació i que vol comprendre la funcionalitat de Python i el que ofereixen les seves llibreries més usades. El curs cobreix els aspectes bàsics del llenguatge, partint de les sentències de control fins a la gestió de diversos tipus d'estructures de dades, la seva anàlisi, representació i emmagatzematge.

Destinataris

Estudiants amb bàsics coneixements de programació

Dates

Del dilluns 10 al divendres 14 de juliol de 2017

Horari

De les 9 a les 14 hores

Durada

25 hores

Lloc

Edifici Anselm Turmeda. lab07. Campus universitari. Cra. de Valldemossa, km 7,5. Palma.

Crèdits

1 ECTS

2,5 de lliure configuració de la UIB

Nombre d’hores de formació permanent del professorat

20 hores

Objectius

 • Entendre l'estructura del llenguatge i la seva filosofia d'ús.
 • La cerca, instal·lació de mòduls i les seves APIs
 • Iniciar-se en l'ús de dues llibreries bàsiques com: Pandas i Numpy.

Continguts

El curs tendrà un vessant eminentment pràctic, encara que serà indispensable l'explicació de certs continguts en forma de lliçó magistral.

 

 • Introducció al llenguatge: característiques principals i filosofia d'ús
 • Ús d'estructures bàsiques de dades: llistes, diccionaris, fitxers, ...
 • Ús bàsic de llibreries: cerca, instal·lació, api ...
 • Formats específics: csv, grafos, xarxes...
 • Emmagatzematge de dades: text, CSV, binari, MongoDB,
 • Desenvolupament de petits projectes usant diferents llibreries per tal de conèixer les possibilitats que ens ofereixen:
  • Numpy, per a anàlisis numèriques.
  • Pandas, per a anàlisis més complexes.
  • Scipy, per l'aplicació de machine learning.
  • Request, per fer web scraping.
  • Matplotlib, per a representacions gràfiques.
 • Descobrir les possibilitats que ens ofereixen diferents entorns de desenvolupament:
  • Spyder
  • Jupyter

Metodologia

El curs tindrà una durada de 25 hores, on totes les hores són d'activitats presencials.

Les sessions es divideixen en:

 • Classes teòriques amb suport de mitjans audiovisuals.
 • Classes pràctiques on els estudiants desenvoluparan els conceptes apressos mitjançant una sèrie d'exercicis proposats.

Avaluació

Presentar treball i assistir al 80% de les hores presencials.

El dossier de treballs serà la prova d'avaluació per sol·licitar crèdits ECTS i/o hores de formació permanent. Serà necessari que els projectes funcionen per aprovar aquesta avaluació.

Cada activitat estarà avaluada amb un projecte de programació. Tots els projectes tindran el mateix pes de cara a l'avaluació.

Llengua vehicular

Català /castellà

Coordinació

Isaac Lera Castro i Gabriel Moyà Alcover.

Professorat

 • Isaac Lera Castro, professor Contractat Doctor Interí del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de Universitat de les Illes Balears.
 • Gabriel Moyà Alcover, professor Ajudant del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears.

·      Professional de l'àmbit empresarial, expert en l'ús de Python

Preus de matrícula

 • 52 euros (abans 65 euros):
  • Alumnes UIB, PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni UIB.
  • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari. Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.
  • Desocupats de l’Estat Espanyol. Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs.
  • Jubilats: heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilats o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.
 • 70 euros (abans 88 euros):
  • Altres persones interessades

Nombre de places

40

Termini de pagament 

Del 19 de juny al 6 de juliol de 2017. 

 

El Servei d’Activitats Culturals pot anul·lar un curs si no té el nombre mínim d’alumnes requerit. Per tant, la inscripció no implica la realització d’aquest curs. Recomanem als alumnes del programa Drac i persones que vengueu de fora de l’illa, que no adquiriu el vostre bitllet d’avió fins que no confirmeu que el curs es fa.

Per obtenir un certificat haureu d'assistir a un 80% de les classes i realitzar el treball personal que es requereixi.