Cursos d'estiu 2017

Procés creatiu i autoconeixement

This language version doesn't exist

Complet

El procés de crear, sigui una tesi, un projecte, una empresa o una obra d’art, posa a prova les nostres capacitats i els nostres recursos interns. Per crear amb fluïdesa ens cal el permís del sistema de creences internalitzat i la capacitat de sostenir emocionalment els daltabaixos de l’aventura creativa. En el curs veiem els obstacles més freqüents i les potencialitats internes que fan que la creativitat flueixi. Mitjançant exercicis d’expressió artística (plàstica, escriptura, veu, dramatització) exploram una cartografia del procés creatiu que ens acosta a la dimensió psíquica de la creació.

Destinataris

Estudiants, doctorands i investigadors, professors, educadors, psicoterapeutes, artistes, dissenyadors, arquitectes, empresaris..., i tota persona interessada que vulgui portar a terme un projecte creatiu o que hi estigui involucrada.

Dates

Del dilluns 3 al divendres 7 de juliol de 2017

Horari

De 16 a 21 hores

Durada

25 hores

Lloc

Els dies 3, 4, 5 i 7 a l'aula C14 de l'edifici Guillem Cifre de Colonya. Campus universitari.

El dia 6: aula B11 de l'edifici Guillem Cifre de Colonya. Campus universitari.

Crèdits

1 ECTS

2,5 de lliure configuració de la UIB

Nombre d’hores de formació permanent del professorat

20 hores

Objectius

- Dotar els participants d’un mapa del procés creatiu i experimentar-lo al taller a través d’exercicis pràctics que els facilitin la seva tasca i els atorguin recursos per gaudir de la seva creativitat.

- Aprofundir en la comprensió dels obstacles interns principals que afecten el procés creatiu.

- Promoure la gestió d’emocions a la qual ens aboca el fet creatiu.

- Experimentar amb mitjans d’expressió artística.

- Potenciar els recursos interns dels participants.

- Facilitar que els participants puguin compartir les seves experiències.

- Fomentar l’esperit lúdic enfront de les dificultats.

Continguts

El treball amb el procés creatiu com a eina per a l’autoconeixement parteix d’un model basat en la teoria del doctor Naranjo segons la qual els humans tenim internalitzades tres figures que es corresponen a les de fill/a, mare i pare, que interactuen entre elles constantment, a vegades de forma discordant. Els missatges que hem internalitzat des de la funció materna (Winnicott) i la funció paterna (Lacan) afecten el concepte que tenim de nosaltres mateixos i la capacitat de gestionar les emocions i, a la vegada, aquests afecten la nostra capacitat creativa i l’espontaneïtat. Aquest model és diferent dels models per etapes característics dels estudis psicològics sobre el procés creatiu, ja que no es basa en la linealitat temporal ni en la proposta de metodologies per fases, sinó que es tracta d’un model holístic i integrador que alhora atén la unicitat de cada procés individual.

El model emprat inclou el reforçament de les potencialitats innates per a l’actitud creativa i el treball amb els obstacles que més sovint es presenten en l’acte de crear. Això es fa gràcies a una sèrie de treballs pràctics creatius (amb arts plàstiques, escriptura creativa, veu i petits exercicis de dramatització, fantasies guiades) que permeten experimentar les propostes i faciliten la transformació de patrons habituals i la recuperació del potencial que ens pertany.

1a sessió: el nostre potencial creador i lúdic sovint es veu menyscabat per les expectatives i les pors sobre la pròpia capacitat creadora i els resultats de les nostres creacions, a l’inici de tot projecte. En aquesta sessió presentarem un model per detectar i vèncer els obstacles i recuperar potencialitats innates. Començarem per treballar amb les expectatives per mitjà de l’escriptura creativa.

Estructura: benvinguda, presentació del curs i del marc teòric, així com dels docents. Presentació dels participants i dinàmica de grup. Exposició teòrica del model de procés creatiu amb el qual treballarem al llarg del curs. Diferenciació del model en qüestió dels clàssics models per etapes de la teoria dels processos creatius. Presentació del primer nivell d’obstacles: expectatives i pors a l’inici del procés. Treball pràctic individual amb les expectatives, mitjançant l’escriptura creativa. Lectura grupal dels textos sobre les expectatives. Retroacció (feedback) grupal sobre les ressonàncies i la primera sessió.

2a sessió: les dificultats a què ens enfrontam en l’acte de crear tenen l’origen en les vivències interioritzades a la infantesa. L’espontaneïtat, la creativitat i l’esperit de joc de l’infant es van perdent en el procés d’educació i de socialització. En aquesta sessió abordarem les pors interioritzades que emergeixen a l’inici d’un procés creatiu i també contactarem amb l’espontaneïtat del nin que portem a dintre. Estructura: dinàmica grupal. Treball pràctic individual amb les pors a l’inici del procés creatiu mitjançant l’escriptura creativa. Treball grupal de dramatització i veu a partir del text creat a l’exercici anterior. Fantasia guiada a la infantesa. Treball pràctic d’expressió plàstica lliure. Integració grupal amb retroacció final.

3a sessió: les crítiques i els judicis que hem rebut de l’exterior ens han impactat emocionalment i han quedat enregistrats interiorment. Sovint apareixen en forma de veus que ens invaliden i ens fan dubtar de la nostra vàlua, fruit de les creences que ens hem format de nosaltres mateixos. Per contra, una part de nosaltres es resisteix i a vegades es rebel·la contra aquestes veus, i es perpetua així un conflicte intern que ens desgasta i sovint ens paralitza. En aquesta sessió personificarem aquests personatges interns i els posarem en diàleg, per veure de trobar un armistici en aquesta lluita. Estructura: presentació teòrica entorn del sistema de creences sobre la vàlua personal (jutge intern) i les resistències activa i passiva (rebel/renuent). Efectes de la funció paterna internalitzada. Línia de la vida, retrocedint en el temps, escoltant les veus d’invalidació rebudes al llarg de la vida. Treball d’escriptura de les creences sobre un mateix. Treball plàstic amb fang de representació del jutge intern i el nen interior. Treball per parelles: diàleg encarnant les dues parts. Roda final per compartir experiències i retroacció grupal.

4a sessió: a més del nivell cognitiu de les creences, opera en nosaltres el factor emocional, que ens afecta en la mesura en què som o no capaços de sostenir i transformar les pròpies emocions. El procés de crear ens aboca, a vegades, a forts sentiments, com impotència, ràbia, tristesa..., quan la tensió se’ns fa insostenible. En aquesta sessió explorarem recursos que ens permetin navegar per les onades emocionals per poder tirar endavant els nostres projectes. Estructura: posada en comú inicial per recollir assumptes que s’hagin desvetllat a la sessió anterior. Exposició teòrica sobre el sosteniment emocional davant del buit i el caos. Línia del temps, retrocedint al moment anterior a la implantació de programes. Contacte amb la part essencial. Representació plàstica de la part essencial. Confecció de talismà. Posada en comú grupal.

Fantasia guiada per visitar una situació de bloqueig per buit o per caos, contemplada des de l’essència. Treball d’escriptura creativa. Roda final per compartir experiències i retroacció grupal.

5a sessió: en aquesta sessió de tancament resumirem les preses de consciència individuals dels participants. Estructura: dinàmica grupal. Treball en petits grups de revisió del recorregut al llarg del curs detectant les dificultats i les capacitats. Posada en comú de tot el grup dels descobriments sobre el propi procés. Treball plàstic final: maleta de troballes i recursos. Retroacció final i tancament i comiat del curs.

Metodologia

Es tracta d’un curs presencial en el qual combinam exposicions teòriques i treballs pràctics d’experimentació del model que es proposa. La vessant teòrica està basada en una visió integradora entre la teoria de l’artteràpia d’orientació dinàmica (psicoanàlisi) i la filosofia del doctor Naranjo (psicoteràpia Gestalt). La part teòrica és il·lustrada àmpliament amb exemples de casos reals. Les aplicacions pràctiques del model sorgeixen de les tècniques pròpies de la psicoteràpia a través de les arts i de la teràpia Gestalt. Utilitzam també dinàmiques de grup que faciliten la posada en comú del que s’experimenta, així com la retroacció sobre les sessions i les necessitats personals dels participants. En el transcurs del curs es fa un seguiment personal al més individualitzat possible.

Avaluació

Els alumnes hauran d’entregar un quadern d’aprenentatge (amb els registres de cada sessió) i una memòria final en la que reflexionin sobre el propi procés creatiu i l’experiència viscuda al taller.

Llengües vehiculars

Català i castellà.

Coordinació

Magdalena Jaume, professora ajudant de l’àrea d’Expressió Plàstica de la UIB. Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, Facultat d’Educació.

Professorat

Magdalena Jaume, professora ajudant de l’àrea d’Expressió Plàstica de la UIB. Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, Facultat d’Educació.

Caterina Ramon, professora associada de l’àrea d’Expressió Plàstica de la UIB. Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques, Facultat d’Educació. Departament de Didàctica Artística. Educació Artística.

Magdalena Duran, professora titular de l’ESDA Llotja de Barcelona. Llicenciada en Belles Arts per la UB, Màster en Aplicacions Psicoterapèutiques de les Arts per la UB. Formada en Psicoteràpia Gestalt i en Psicoteràpia Integrativa pel programa SAT. Artista visual.

Preu de matrícula

 • 37 euros (abans 46 euros)
  • Alumnes de la UIB, PDI i PAS, personal d’investigació dels instituts de recerca adscrits a la Universitat i Alumni de la UIB.
  • Qualsevol estudiant, sigui o no universitari. Els estudiants que no siguin de la UIB han de presentar còpia de la matrícula de l’any acadèmic en curs.
  • Desocupats de l’Estat espanyol. Heu de presentar certificat que estau a l'atur un mes abans de l’inici de la matrícula del curs.
  • Jubilats. Heu de presentar còpia del certificat o resolució de l’INSS de la condició de jubilat o còpia de la pàgina de la llibreta on consti el darrer pagament de l’INSS.
 • 50 euros (abans 62 euros)
  • Altres persones interessades

Nombre de places

30

Termini de matrícula

Fins al 3 de juliol de 2017.

 

El Servei d’Activitats Culturals pot anul·lar un curs si no té el nombre mínim d’alumnes requerit. Per tant, la inscripció no implica la realització d’aquest curs. Recomanam als alumnes del programa DRAC i a les persones que vingueu de fora de l’illa que no adquiriu el bitllet d’avió fins que no confirmeu que el curs es fa.

Per obtenir un certificat heu d'assistir a un 80 per cent de les classes.